kontext avalon breathwork

Avalon Breathwork™ je založeno na mé dlouhodobé zkušenosti s holotropním a Maitri dýcháním jako technika zpřístupňující rozšířené stavy vědomí pro vnitřní rozvoj a léčení i následnou integraci našich vhledů a hlubokých zkušeností z těchto stavů do každodenního života. Je jednou z variací mnoha cest sebezkušenostní práce s dechem.

Avalon, ostrov jabloní, elysium a místo přechodu mezi světy, místo léčení i umění léčit, útočiště mystérií, místo kde byl vykován meč poslání... V mlžném prostoru jiných dimenzí dlící Avalon pro mne odkazuje nejen k mytickému ostrovu artušovských legend a příběhů Grálu, ale také metaforicky k území léčivého doteku vnitřní přírody pro všechna naše zraněná, nevyslyšená a opomenutá místa i k území probuzení zdrojů naší síly a potenciálu. Avalon je prostorem živého spojení světa Ducha, člověka a přírody, propojením světa "tam" se světem tady, rovnováhou a láskou mužského a ženského principu... Avalon je místem vášnivého duchovního znovuspojení s jemností citu pro životní energie, je tvůrčím místem díla obnovy i silou vize nové Země.

Proces Avalon Breathwork™ je kombinací prohloubeného dýchání, evokativní hudby a léčivého doteku, jejichž synergie v nás probouzí obrazy a poselství přítomné v paměti našeho těla a nevědomí. Díky kontaktu s těmito vnitřními odhaleními se často otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity - spirituálního, mentálního, fyzického a emocionálního. Proces dýchání pracuje s neverbální, tělovou pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni a často vede k léčení fyzických i psychických traumat.

medicine buddha

Avalon Breathwork propojuje bioenergetické metody práce s tělem s mediumistickou prací, při které se školený facilitátor dýchání může stát nástrojem pro zprostředkování léčivé energie a harmonizaci pole dýchajících.

Ačkoliv je Avalon Breathwork vysoce individuální zkušeností, je většinou realizováno ve skupině. Jedná se o celodenní proces, v němž je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžeme s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a rituální rámec. Součástí tohoto záměru je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou a kvalifikované práce s tělem.

V rámci semináře, po završení zkušenosti s Avalon Breathwork a rozšířeným stavem vědomí, máme možnost namalovat svou mandalu jako neverbální zachycení prožitku, které je rovněž důležité pro další ukotvení procesu. Na závěr workshopu se účastníci setkají v kruhu a pokud chtějí, mohou sdílet svou zkušenost. Sdílení nám také umožňuje rozpoznat aspekty sebe sama ve zkušenosti druhých a tak transcendovat naše osobní zranění a životní výzvy.

Možností je také individuální formát práce, který má svá specifika daná nepřítomností dalších účastníků a je některými lidmi preferován pro svoji časovou flexibilitu a osobní prostor.

Pokud potřebujeme, nebo máme pocit, že by to bylo užitečné, můžeme využít následnou individuální podporu či psychoterapeutické provázení v integraci procesu.

S Avalon Breathwork™, mohou mít zkušenost lidé z nejrůznějších oblastí života i profesní orientace... terapeuté, umělci, lékaři, psychologové, herci, právníci, manažeři, léčitelé, studenti... Muži, ženy, páry, dospělí i děti. Je vhodnou cestou jak pro lidi, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání a spirituální cesty, jakož i pro ty, kteří hledají provázení pro jejich psychospirituální zkušenosti nebo léčbu traumatu na somatické či psychické rovině.

Avalon Breathwork je podpůrnou technikou napomáhající spirituálnímu, vnitřnímu rozvoji a celkovému procesu úzdravy na rovině duchovní, psychické i fyzické.

 

V čem se Avalon Breathwork liší od holotropního či Maitri dýchání?

Avalon Breathwork a Maitri dýchání mají společnou bázi s holotropním dýcháním a zakladatelé Maitri dýchání, Jeneane Prevatt/Jyoti a Russell D. Park v 80.letech také přímo spolupracovali se Stanislavem a Christinou Grofovými v rámci organizace Spiritual Emergency Network (SEN) a sdíleli paradigmatický background transpersonální psychologie. Avalon Breathwork je mou zkušenostní alterací obou přístupů a je blíže konceptu Maitri dýchání.

Ve světě je registrováno mnoho typů terapeutické práce s dechem, které se od 60. let minulého století rozvíjely svými nezávislými směry a stejně jako holotropní dýchání byly rovněž inspirovány jógou a pranajámovými technikami v kombinaci s bioenergetickou prací s tělem. /např.: Rebirthing, Integrative Breathwork, Transformational Breathwork, Shamanic Breathwork, Conscious Connected Breathing, Vivation, Radiance Breathwork, Zen Yoga Breathwork a mnohé další./

Ačkoliv jsou základní principy identické s holotropním dýcháním jsou zde rozdíly v následujících oblastech:

V Avalon Breathwork se klade velký důraz na bezpečný rámec a poučenou práci s energetickým polem skupiny či dýchajícího. Dýchání má více podobu léčivého rituálu, kde vhodné prostředí je nedílnou součástí settingu. Stejně tak přítomnost prvků, které se v běžném holotropním dýchání nevyskytují: oltář, světelný kruh, práce s bylinami, bubnování a zakotvení práce skrze rituální kroky vytváří energeticky jiný druh prostoru. Vedené meditace umožňují lepší naladění na proces, rovněž je kladen důraz na vnitřní přípravu facilitátora před samotnou prací s lidmi.

Významný rozdíl v Avalon Breathwork přináší práce s tělem, kde kromě abreaktivních či podpůrných technik je fokus také zaměřen na jemnohmotné úrovně práce s energií, včetně možnosti využít tzv. mediumistického kanálu, kdy se facilitátor (pokud tento mod u sebe rozvinul) může stát nástrojem pro transformaci energií v poli dýchajícího, což přináší další úroveň léčivého potenciálu.

Nezávisle na přístupech je vždy klíčové, kdo metodu používá, jak se s tímto člověkem cítíme, jaké má tento člověk zkušenosti, dovednosti v následování procesu dýchajícího, práci s tělem a energií a schopnost vytvořit bezpečný rámec.

reference